A budapesti agglomeráció keleti szélén található a Galga folyó völgye, a csodálatos Galgamente. Galgahévízen évtizedes hagyománya van már az ökológiai tudatosságon alapuló biogazdálkodásnak. A természeti folyamatok megértésén alapuló gazdálkodás után eljött az idő a szemlélet épített környezetre való kiterjesztésének is.

Az ökologikus település nem csupán a korszerű tájgazdálkodás szempontjainak felel meg tájba illő, egyszerű megjelenésével, hanem minden más funkciója is. Építészete, mezőgazdasága, energiaellátása, hulladék- és szennyvízgazdálkodása, környezetvédelme, kultúrája, helyi gazdasága mind, a lehető legteljesebb mértékben magába építi úgy a humán ökológia, mint a természet ökológiájának általunk már ismert és megmásíthatatlan törvényszerűségeit.

 Az épületek természetes anyagokból, korszerű technológia felhasználásával készülnek a mai ember igényeit minden szempontból kielégítve. A természetes anyagok felhasználása nemcsak a különleges hőszigetelést biztosítják, hanem a magas hőtehetetlenségük miatt az egészséges mikroklímáról is gondoskodnak. Így nyáron feleslegessé válik a légkondicionálás, télen pedig csökken a fűtési energiaigény.

A településhez tartozó mezőgazdasági területeken minden tevékenység a vegyszerek teljes kizárásával történik. Így nemcsak a magas minőségű élelmiszert biztosított a település lakói számára, hanem a környezet terhelése is a lehető legkisebb mértékűre csökken. A településhez tartozó mezőgazdaság azonban nem csupán élelmiszer jellegű termékeket állít elő, de a megfelelően méretezett energiaerdővel és más keletkezett biomasszával a település hőellátásában is fontos szerepet játszik, valamint biodízel hajtóanyagról gondoskodik.

A napenergia kollektorokkal történő felhasználása a lehető legteljesebb mértékben megvalósul, hogy az energia erdővel együtt maradéktalanul kielégítse a település teljes évi hőenergia-szükségletét. Az elektromos áram előállítására szolgáló rendszert a lassújárású szélkerekek, a napcellák, a biogáz turbinák és más alternatív módszerek teszik teljessé és autonómmá.

A teljes körű hulladékgazdálkodás a szelektív gyűjtésen, feldolgozáson és a visszaforgatáson alapul.

 A településen keletkező kommunális szennyvíz az egyedülálló technológiai rendszerben több lépcsőben biológiai eljárással tisztul olyan mértékben, amely végül élővízbe vezethető. E tórendszer szintén a falu belterületén helyezkedik el és tavi növénytermesztésre, illetve horgászturizmusra alkalmas, nem beszélve látványról és az így létrejövő mikroklímáról. A medrekben el nem férő vízmennyiség alagcsövesen, vagy a felszín felett kerül szétöntözésre.

Egy adott lakókörnyezetben a környezetvédelem általában a település lakóinak tudatosságára épül. Erre egy ilyen környezetben, mint a gondosan megtervezet, és működtetett ökotelepülés sokkal inkább lehet számítani, mint másutt. E tudatosság megalapozásában van nagy szerepe a település szabadelvű iskolájának, az un. „életiskolá”-nak, mely a gyermekeket oktatja, de a fizikai és szellemi környezet is ezt erősíti.

A településen a hagyományos népi kultúra gondos ápolásán túl egy olyan kívánatos ökokultúra kialakítása, fejlesztése a cél, mely a környezetvédelmet, a természettel való harmonikus emberi együttélést, a belső emberi értékek fejlesztését, a fogyasztásban az önmérsékletet emeli a kultúra rangjára, melyet ápolni, hagyománnyá továbbfejleszteni érdemes.

A helyi gazdaság - a mezőgazdaság, a kíméletes élelmiszer feldolgozás, a funkcionális kézművesség és a szükséges alapszolgáltatásokon túl a - településen felhasznált környezetvédő technológiák elemeinek iparszerű gyártását is magában foglaló rendszert alkot. Ezek a napkollektor, a szélkerék, a korszerű, magas higiéniai igényeket is kielégítő komposzt toalett, a bio-dízel gyártás, a biogázfejlesztő berendezés és más, alternatív energiahordozók elégetésére szolgáló korszerű tüzelő berendezés, valamint az ökológiai mezőgazdaság speciális gépei, berendezései. A helyi gazdaság a lehető legnagyobb mértékben a helyi pénzrendszerre épül. Sajátosságain keresztül ez teszi lehetővé, hogy a pénzben kifejezett gazdasági értékek mellett másfélék is érvényre juthassanak, mint szellemi, planetáris, ökológiai, egyéni, közösségi és szociális egyaránt.

Az ökológiai rendszerekhez hasonlóan a település - megvalósulásának végső formájában - semmilyen tevékenységének a fenntartása érdekében sem használ, semmilyen külső, nem megújuló energiát, hanem csupán a hozzá tartozó mezőgazdasági területen megtermelt biomasszát, energiaerdőt, napenergiát, stb.. A településre - az első lépésektől kezdődően - jellemző, hogy semmilyen szilárd, vagy folyékony hulladékot nem bocsát ki környezetébe, a légszennyezést pedig a jelenlegi ismereteink szerinti legkisebb mértéken tartja.

 Mindezen elméleti tudásra alapozva, évtizedes fáradozás eredményeként már egy sor intézményt alapítottak Galgahévízen. A többszáz-hektáros, minősített ökológiai művelésű gazdaság, a biotermék kereskedés, a népfőiskola, az oktatóközpont és a vidékfejlesztési alapítvány mind az ökofalu felépítésének kellő megalapozását szolgálja. A megálmodott ökofalu egy olyan, 50 házból álló autonóm lakóegyüttes lesz Galgahévíz határában, mely megfelelő műszaki, gazdasági és jogi keretet nyújt az ökológiai eszmék megvalósításához. Cél, hogy a falu lakói számára a közösséghez való tartozás jelentős erőforrást adjon önmaguk megvalósításához. A település megálmodói a humán ökológia, az ökológikus építészet, a települési energia- és vízgazdálkodás, a biogazdálkodás tudományos és technikai vívmányainak felhasználására, és hazai meghonosítására törekednek. Mindezt úgy, hogy közben ötvözik azokat a magyar és közép-európai építészeti, gazdálkodási és kulturális hagyományok olyan elemeivel, melyek a XXI. században is érvényesek.

A lakóközösség életmódjának, megélhetésének forrásainak tükröznie kell a lakók tudatos elkötelezettségét az ökológiai értékek és a társadalmi méltányosság iránt. A lakóknak ismerni és vállalni kell a magyar és közép-európai szellemi hagyomány értékeit. Ugyanakkor – mint mondják - mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy saját sorsát a maga belső ösvénye mentén élhesse meg. A kitűzött céllal azonosulni tudó kreatív és autonóm társakat keresnek, hogy együtt építhessék fel működtethessék az ökofalut. Hiszen nemcsak munkatársak, hanem szomszédok és barátok is lesznek.

Ahhoz, hogy valaki az ökofalu lakója lehessen, a belépési feltételeknek kell eleget tenni. Írásban kell nyilatkozni arról, hogy az ökofaluval kapcsolatos tájékoztatási időszakában megismert alapítványi célkitűzésekkel teljes mertekben egyetért. A leendő tag ezután léphet be az ökofalu baráti körének döntése alapján a közösségbe. A belépő tag fél évi közös munka vagy napi kapcsolat eltelte után vásárolhat saját háza építéséhez telket. Az ökofalu alapítványának telekvásárlási szerződésben rögzített elővásárlási joga van. Az elővásárlás azért elsődleges szempont, mivel kizárólag így biztosíthatóak a ökofalu-közösség szempontjai. Így az ökofalu területén az ingatlanok ingatlanspekulációra nem alkalmasak.

 

(Megjelent a Lakáskultúra HÁZAK ÉS KERTEK magazinjában)